Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

2019-2020 н.р

Звіт керівника

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 417

Харківської міської ради»

Єрмоленко Любові Іванівни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності закладу у 2019/2020 навчальному році

 

 

Даний звіт складено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

       Метою звітування є подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

1. Загальна характеристика

Комунальний заклад  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 417  Харківської міської ради» розташований за адресою:  м. Харків, вул..Миргородська , буд. 16, телефон  725-13-74.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

     Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

 

 

1.1. Склад дітей

Дошкільний навчальний заклад розпочав свою діяльність у 1945 році, розрахований на 3 групи  та  55 дітей.

У 2019/2020 навчальному році дошкільний навчальний заклад відвідували 65  дітей. Наповнюваність 3- х груп за віком складала:

      1 група раннього віку з наповнюваністю 16 дітей;

      1 група молодшого дошкільного віку з наповнюваністю 24 дитини;

       1 група старшого дошкільного віку з наповнюваністю  25 дітей.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи:  усі групи – з 12- годинним перебуванням.

       1.2. Кадрове забезпечення

       У ЗДО №417 всього 19 працівників. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, працюють 7 педагогів.  Із них: 1 завідувач, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 4 вихователя.

       Із 7 педагогів: 6  мають вищу освіту, 1- середню – спеціальну освіту..

       За кваліфікаційним рівнем:

  • 2 «вища категорія»;
  • 1«спеціаліста першої категорії»;
  • 2 «спеціаліст другої категорії»;
  • 2 «спеціалістів»;
  • 2 мають звання «вихователь – методист».

 

2. Пріоритетні напрямки діяльності у 2019/2020 навчальному році

      Протягом 2019/2020 навчального  року педагогічний колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на удосконалення організації  освітньо -виховного процесу.

       Педагогічна рада, творча група, рада ЗДО спрямовували свою діяльність на досягнення наступних цілей:

       1. Продовжувати спрямовувати діяльність колективу на виконання намічених завдань в межах особистісно-орієнтованої моделі взаємодії з дітьми, базуючись на компетентнісну парадигму, закладену у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, а саме:

              - забезпечити почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності та психічного здоров’я, формувати засади особистості;

              - взаємодіяти з дитиною з погляду рівноправного партнера, враховуючи інтереси дитини і перспективи її розвитку;

              - розвивати гнучкість і незалежність мислення, адекватну реакцію на ситуації, пізнавальні мотиви;

              - виховувати самостійну творчу особистість, стійкі соціальні та моральні переконання, світогляд, систему цінностей.

         2. Удосконалити управлінську діяльність завдяки проведенню моніторингових процедур.

         3. Підвищити рівень освітньо-виховного процесу через впровадження в практику роботи з дітьми освітніх технологій, ефективного педагогічного досвіду, як власного, так і інших дошкільних закладів району і міста.

         Визначаючи основні напрями роботи, пріоритетні завдання та головну мету, педагогічний колектив закладу створює фундамент для виховання гармонійної, всебічно розвиненої, фізично досконалої, конкурентоздатної особистості, яка постійно прагнутиме самовдосконалення.

        У 2019/2020 році ми працювали над вирішенням таких основних завдань:

   1.  Формування основ здорового способу життя вихованців шляхом єдності здоров’язберігаючих заходів закладу дошкільної освіти та сім’ї .

   2. Удосконалення мовленнєвої компетентності дітей в організованій та самостійній діяльності.

   3. Розвивати творчі здібності дітей під час організації театралізованої та самостійної ігрової діяльності.

 

 

3. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації  освітньо   - виховного процесу у навчальному закладі

 

    3.1. Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

    З метою забезпечення своєчасного та у повному обсязі обліку дітей дошкільного віку для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів Основя’нського  району, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти за дошкільним навчальним закладом було визначено та закріплено територію обслуговування в мікрорайоні. На цій території обслуговування, згідно з проведеним у 2019 році обліком, мешкає 104 дітей віком від 0 до 6 років, 85 дітей (59%) із яких охоплені суспільною дошкільною освітою. Аналіз причин, за яких діти не відвідують дошкільні заклади району, показав, що діти знаходяться вдома з непрацюючими батьками, мають гувернанток або з причин послабленого здоров’я.

       З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого  ознайомлення з роботою закладу дошкільної освіти , традиційно, у  травні місяці   проводиться  День відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону , але в цьому році цей захід було відмінено ,в зв’язку з карантином та закриттям закладу . Але ми обов’язково проведемо День відкритих дверей ,як тільки буде дозволено МОЗ України. Ми  надамо можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

       Для підвищення рівня організації освітнього процесу у дошкільному закладі розроблено систему управлінських дій щодо реалізації  права  дитини  на  отримання  дошкільної  освіти. У змісті річного плану ЗДО введений розділ «Забезпечення гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти», в якому зазначені заходи для діяльності у цьому напрямку.

 Відповідно до цього проводилась робота по наданню сім’ям можливостей одержання дошкільної освіти в різних формах відповідно до потреб дітей:

  • проведено експертизу обліку дітей дошкільного віку;
  • відомості про дітей дошкільного віку внесено до інформаційного банку даних.

 

       3.2. Створення умов та вжиті заходи упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

       Планування роботи в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентується організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичними аудіо та відео матеріалами.. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка». Е –журнал « Практика управління закладом дошкільної освіти». Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ЗДО, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО».

        На основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор у повсякденному житті.

        На основі моніторингу інноваційного потенціалу педагогів були визначені групи творчого (18%) та пошукового (29%) рівнів готовності. Сприйнятливість і ставлення до інновацій, підготовленість до освоєння інновацій, рівень новаторства знаходяться на достатньому рівні. За підсумками анкетування, у минулому навчальному році пробували застосувати будь-які новинки у своїй роботі майже всі вихователі (88%). Стимулом впровадження інновацій в освітній процес ЗДО, за думкою 67% педагогів, є підвищення інтересу дітей до навчання та виховання, можливість реалізувати свої сили й здібності, досвід і майстерність, усвідомлення власних здібностей.

 

3.3. Результати освітнього процесу

        В дошкільному навчальному закладі постійно оновлюються форми і методи роботи з дітьми. Вихователі нашого садочку працюють  над впровадженням особистісно-орієнтованої моделі виховання, згідно з якою враховуються індивідуальні та вікові особливості розвитку дітей.  

        Впроваджуючи в роботу освітню технологію ТРВЗ, педагоги застосовують різноманітну діяльність, творчість дітей, використовують нетрадиційні методи та підходи в організації освітнього процесу: руховий характер занять, використання ігрових, сюрпризних моментів, різні форми проведення занять (колективні, комбіновані, тематичні, інтегровані).

 Враховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» в ЗДО по всіх вікових групах у вересні, січні  проводився аналіз рівня сформованості знань, умінь, навичок та ставлень за основними видами життєвих компетентностей дитини. Виходячи з результатів оцінювання, можна зробити наступні висновок: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.

        У цьому навчальному році також було застосовано оцінювання  розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі. Мета цього дослідження: визначити реальний ступінь співвідношення результатів діяльності закладу із стандартами і вимогами дошкільної освіти. Результати моніторингового оцінювання розвитку дітей групи № 3 старшого дошкільного віку (січень 2020 ) свідчать про те, що в нашому дошкільному закладі у 2019/2020 н.р. було забезпечено отримання дітьми якісної освіти. Але в зв’язку з карантином та закриттям закладу в квітні-травні не проводилося оцінювання розвитку дітей .

        Однак, в кожній віковій групі є резерви підвищення результатів досягнень дітей, особливо з проблеми щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільників. Значною мірою потребують вдосконалення методи і прийоми організації розвитку пізнавальних здібностей дітей у різних видах діяльності та фізичного розвитку вихованців.

 

4. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

        Матеріально-технічна база закладу поліпшувалася за рахунок благодійних внесків батьків вихованців. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача та Ради ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат,спалень, підсобних приміщень, роздягалень. Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні, дидактичні посібники, канцелярські товари.

        Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база постійно удосконалюється:

  1. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу з благоустрою території дошкільного закладу: обрізування старих дерев, осучаснення дизайну території дошкільного закладу, завезено пісок для ігор дітей.

2. Для підтримки належного санітарного режиму у закладі придбано дезінфікуючі, миючі  засоби, медикаменти.

   Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає  вимогам: створено комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності.   Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (комп ютерної технікі, телевізорів, DVD, дитячих комп’ютерів) та рівень роботи зі створення бази навчально  – методичного забезпечення груп з проблеми формування інформаційно – комунікаційної компетенції дошкільників.

 

 

 

5. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

  Виконання всіх заходів та ремонтно-будівельних робіт, зазначених мною вище, було б неможливим без залучення додаткових джерел фінансування закладу.

       Матеріальна база ЗДО у значній мірі утримувалась за рахунок батьківської допомоги.  Залучення батьківських коштів, дозволили провести заходи щодо поповнення матеріально-технічної бази ЗДО.

       Першими помічниками ЗДО і адміністрації стали батьківські комітети груп. Цей зв’язок дав можливість побачити проблеми кожної групи і усіх дітей дошкільного закладу.  Члени батьківських комітетів груп виступають на батьківських зборах, ведуть контроль за харчуванням дітей, слідкують за усіма матеріальними проблемами дитячого садка, допомагають у проведенні усіх спільних заходів, відвідують показові заняття, педради, допомагають у проведенні Дня відкритих дверей .

    Я хочу сьогодні скористатися можливістю, щоб щиро подякувати батьківському комітету дошкільного закладу на чолі з Сергеевою М.Д.. за їхню активну допомогу у вирішенні проблем закладу. Ми регулярно збираємося з комітетом для обговорення шляхів вирішення поточних завдань. Слід зазначити, що Рада дошкільного закладу допомогла налагодити контакт з всіма батьками через співпрацю з  батьківськими комітетами груп, які щомісяця через офіційний сайт дошкільного закладу звітують про розподіл та використання додаткових надходжень.

Кожний рік нашому закладу допомагають спонсори ВАТ «Червона зірка» на чолі з директором Трутаєвим І.В.. І за це їм велика подяка .

В 2019/2020 н.р. завод зробив капітальний ремонт харчоблоку:

* цех для сирої продукції;

* парто мийну кімнату для груп №1,2.

В  цьому році зробили :

*капітальний ремонт підлоги з заміною лінолеуму групи №3 (65кв.м.).

За бюджетні кошти заклад одержав:

* двохкамерний холодильник в продуктову комору;

* жарочну щафу.

 

6. Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

       З метою постійного професійного зростання педагогів адміністрацією ЗДО створюються належні умови.

      Упродовж навчального року був переглянутий рівень професійної майстерності педагогічних працівників і проведені різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень їх знань, умінь і навичок. Так, підвищили свій професійний та науково-методичний рівень шляхом відвідування районних методичних об’єднань 6 педагогів дошкільного закладу.

        Плідно працювала творча група у складі трьох  педагогів над проблемою «Формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників через систему роботи з психофізичного розвитку».

       Протягом минулого навчального року ефективно проводилася методична робота щодо підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари ,колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої думки педагогічного колективу.

  Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи.

       Розстановка вихователів по вікових групах проведена з урахуванням рівня їх кваліфікації, професійних  вмінь. Дуже добре, що всі ці чинники співпали, бо, коли людина відчуває себе на своєму місці, це йде на користь справі.

       

7. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників

       З  метою  соціального  захисту  працівників  дошкільного закладу є  зареєстрований на  період  з 2017 по 2020 рік Колективний  договір.  Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку  затверджено  на  загальних  зборах трудового  колективу.

       У  закладі  створено  комісію з  соціального  страхування, оптимально  розподілено  навантаження  між  педагогічними  працівниками,  надається  доплата  педагогам  за  вислугу  років,  щорічно  надаються  відпустки в літні місяці та за  бажанням  працівників,  виплачуються  кошти  на  оздоровлення,   щорічна  грошова  винагорода.

  Порушень  трудового  законодавства  не  відмічено.

      На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту».

      Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та профілактики захворюваності, сприяли:

      - систематичне і своєчасне проведення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» № 434 від 29.11.2002;

       - здійснення постійного контролю з боку адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

        Значну увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

        Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Результати роботи розглядалися на педраді, виробничій нараді, раді  ЗДО та на педагогічних годинах.

        Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний відповідно до віку дитини.

        Щоквартально сестрою медичною старшою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі з врахуванням антропометричних вимірювань оформлено листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

7.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців

       Окремо хотілося б сказати про організацію харчування в дошкільному закладі. Слід зазначити як позитивний момент, що керівництво Харкова  фінансує безперебійне постачання продуктів харчування до дошкільних закладів.

      Організація харчування дітей в закладі здійснювалася на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (ст.5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004  №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006. за №298/227.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані ,це холодильне обладнання,печі,електричні м’ясорубки. В травні 2020 року за рахунок бюджету м. Харкова в закладі дошкільної освіти була установлена жарочна шафа.

Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок залучених коштів.

Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було.

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю.

У закладі встановлено доцільний режим харчування:

        - наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв для дітей раннього та дошкільного віку;

       - графіки видачі їжі, добові проби;

       - призначені відповідальні особи за організацію харчування;

       - ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно-гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до режиму роботи ЗДО організоване трьохразове харчування дітей. При розподілі їжі за калорійністю протягом дня дотримується виконання норм: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%. Об'єм їжі відповідає віку дитини.

 Харчування в ЗДО наближене до раціонального і  здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий , весняний ,літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини на день та виконання норм харчування.         

         Наші діти отримували весь основний продуктовий набір: в раціоні вихованців регулярно були риба, м’ясо куряче та яловичина, молоко, масло вершкове, олія, різноманітні крупи.  Перевірками різного рівня встановлено, що смакові показники їжі, що готується у закладі, та різноманітність страв відповідають вимогам.

         З   65 вихованців ,   28 дітей -  у 1 –й групі здоров ’я, 34 дитини  -  у 2 –й групі    здоров ’я , 2 дитини у  3-й   групі  здоров ’я.,1дитина – інвалід.  

Сестра медична  старша та педагогічний колектив забезпечували проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично  аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались  на педагогічних радах,  загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, ухвалювались  дієві  рішення. Організовано проводились двічі на рік медичні огляди працівників. Для організації відновлення роботи закладу після карантину під час корона вірусної інфекції та роботу закладу в період адаптованого карантину було придбано дезінфікуючі засоби ,засоби індивідуального захисту для усіх категорій працівників. Усі працівники чітко виконують рекомендації МОЗ та МОН України щодо додержання санітарно – гігієнічного режиму в період адаптованого карантину.

         Медичний кабінет забезпечений  необхідними  медикаментами, медичним обладнанням ,безконтактними термометрами.

      Зниженню рівня захворюваності дітей сприяла співпраця дошкільного закладу та батьків.

         Протягом року для батьків вихованців проводилися консультації з здорового виховання дітей , вони ознайомлювались з нетрадиційними видами оздоровлення, з профілактикою порушень постави у дітей, вчилися використовувати природні фактори для зміцнення здоров’я,  отримували консультативну допомогу спеціалістів. Тому показники захворюваності зменшились у порівнянні з  1 півріччям минулого року:

Так, у 1-му  півріччі  2019 року -  1,02 пропущених днів, а у

1 півріччі 2020 року  – 0,58 пропущених днів.

         Найкращим  відвідування  дітей  було у групі  №3 (старший  дошкільний   вік) . Найнижчим відвідування було у групі   № 1 (ранній вік ) .

         Питання відвідування дітьми дошкільного закладу аналізувалися на нарадах при завідувачеві, були на постійному контролі. В подальшій роботі є необхідність вдосконалення системи оздоровлення дітей, формування здоров’язбережувальної компетенції спільно з родинами вихованців.

        Адміністрацією дошкільного закладу разом з медичною службою ЗДО щоквартально аналізуються дані щодо захворюваності дітей.  Аналізуючи показники захворюваності, необхідно відмітити  основні причини, які впливають на її стан та динаміку:

     - недостатній рівень обізнаності батьків щодо загартування дітей вдома.

       Всі недоліки в діяльності закладу у напрямку організації фізкультурно-оздоровчої роботи ретельно проаналізовано та включено до плану удосконалення всієї системи заходів з цієї проблеми.  Питання здоров’я дітей завжди стоїть дуже гостро у всіх дошкільних закладах і наш не є виключенням. У зв’язку із цим великого значення ми приділяли загартуванню дітей. В кожній групі обладнані куточки, в яких є «Доріжки здоров’я» (гумові і пухирчасті килимки, килимки з ґудзиками, ребристі дошки); обладнано міні-куточки з фізичного виховання. У цьому році руками вихователів було виготовлено багато нестандартного спортивного обладнання, яке допомогло забезпечити зацікавленість дітей у виконанні різноманітних рухливих вправ.

         В  закладі дошкільної освіти здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Систематично сестрою медичною старшою Тереховою Т.М.  здійснювався  контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, результати якого нотувалися у журналі «Медико-педагогічного контролю фізичного виховання дітей», велися протоколи, визначалася моторна щільність занять. Аналіз даних медико-педагогічного контролю дає підставу зробити висновок про те, що на заняттях з фізичної культури вихователі здійснювали диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями, тим самим забезпечуючи достатній рівень загальної та моторної щільності занять.

       Поєднання фізичних вправ із засобами загартування сприяло поліпшенню фізичного та психічного здоров’я  вихованців, що досягається завдяки своєчасному виявленню хворих дітей та запровадженим комплексам оздоровлення .

 

     7.2. Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Приміщення  закладу дошкільної освіти знаходяться у належному стані для здійснення освітнього  процесу.

 В наявності вогнегасники, протипожежний куточок, плани евакуації людей на випадок виникнення пожеж.

ЗДО забезпечено законодавчою та нормативною документацією з охорони праці й техніки безпеки. Розроблені інструкції з охорони праці для всіх категорій співробітників. Робота з охорони праці працівників ведеться планово. Своєчасно  проводяться  інструктажі  з  техніки   безпеки, в  наявності посадові інструкції, журнали реєстрації, видачі інструкцій, журнал  обліку навчання.

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.

        Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

 

      7.3. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

       В дошкільному навчальному закладі ведеться облік дітей пільгового контингенту,  систематично та планомірно проводиться робота з виконання вимог законодавчої та  нормативної бази із соціального захисту вихованців.

Заклад відвідують:

            - з багатодітних  сімей – 5 дітей .(50% оплати);

            -  сімей учасників АТО – 2 дітей з 2-х сімей (без оплати);

            - дитина – інвалід -1 (без оплати).

Всього : 8 дітей ,які мають пільги.

 

7.4. Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

        Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій -  адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

       Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

       Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами  тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у освітньо – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

        Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

        Стосовно цього питання я також працюю у тісному контакті з профспілковим комітетом. Разом ми обговорюємо кандидатури працівників для висловлення подяки, нагородження грамотами. Тим не менш дуже  хотілося б частіше відзначити людей матеріальним заохоченням, але крім матеріальної допомоги на оздоровлення під час основної щорічної відпустки та одноразовим преміюванням педагогів за результатами року, такої можливості немає.

 

     7.5. Стан дитячого травматизму

        Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на засадах Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та освітньої програми для  дітей від двох до семи років «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Щосезонно педагоги проводять тематичні Тижні безпеки.  Для цього в кожній групі було складено план заходів з охорони життя та здоров’я дітей. Вся робота була направлена на засвоєння дітьми знань та навичок з різних видів безпеки життєдіяльності. За результатами перевірки зроблено висновок, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні.

Нещасних випадків з дітьми під час освітньо - виховного процесу не зареєстровано.

 

8. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

На засіданнях Ради  закладу розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в ЗДО, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

   Співпраця педагогічної та батьківської громадськості з питань управління діяльності нашого закладу, як у дзеркалі, відбивається у різних формах і видах взаємодії: це проведення зборів, зустрічей, вечорів, свят, консультацій, різних заходів, анкетування, відповіді на письмові та усні запитання тощо.

        Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагогів з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками з формування особистості дитини щодо ефективного впровадження освітньої  Програми для дітей від двох до семи років «Дитина».

 

 

 

 

9. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

      На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: ведеться журнал:  «Обліку особистого прийому громадян». Інформаційні матеріали представлені на офіційному сайті дошкільного закладу.

За минулий 2019/2020 навчальний рік  5 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у дошкільний заклад . Громадяни зверталися за  уточнення режиму роботи дошкільного навчального закладу; переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до дошкільного закладу та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу. 

        Ви, напевно, знаєте, що наразі прийом у чергу до дошкільних закладів здійснюється значно більш прозорим, а тому значно більш зручним способом для батьків – через електронну систему ІСУО.

   Шановні друзі! Всі ми відчуваємо, що наше життя дуже швидко змінюється, їде вперед. Дуже добре, що в останні роки влада нашої держави, і особливо, міста Харкова виявляє справжній інтерес до вирішення проблем дошкільної освіти. І дозвольте мені висловити впевненість у тому, що в подальшому наша з вами спільна взаємодія допоможе дошкільному закладу розвиватися у відповідності із духом часу, потребами майбутнього на благо самих дорогих для всіх нас людей – дітей.

Дякую за увагу!